فیلم

حوزه های علمیه

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
حفظ اسلام بالاترین فرایض
حوزه های علمیه و مساله قضاوت
حوزه‌های علمیه باید قاضی تهیه کند
علمایی که در حوزه‌ها هستند باید تربیت کنند
ملت ما در هر امری که از امور پیش می‌آمد تازه کار بود
مسئله قضاوت که یک مسئله مهم اسلامی است
بیشتر