فیلم

سخنرانی امام خمینی درباره ساده زیستی مسئولین

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
سبک‌باران نجات یافتند
بیشتر