فیلم

تهذیب

ورود به محضر الهی
دورکعت نماز برای خدا نخوانده ام
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
اگر تهذیب نفس باشد از هیچ چیزی باک ندارد
ما چه هستیم و آنها چه هستند
خودبینی خصیصه شیطانی
 تزکیه مقدم است بر همه چیز
تهذیب جامعه وظیفه علما و دانشمندان مهذب
قرآن ، کتاب جامع
بیشتر