فیلم

خودباختگی

هرکس اعتقادش این باشد که نمیتواند محکوم به شکست است
همه غربزدگیها ظلمت است
گرفتاری ما این است که خودمان را گم کردیم
ملیت خودشان را از دست داده‌اند
ماها خودمان را گم کردیم
وضعیت تحصیل ایرانیان در خارج از کشور
بازیابی شرق، با تمسک به مکتب اسلام‌
بیشتر