فیلم

شهدا

شیاطین نقشه می‌کشند برای صد سال بعد از این
ما هر چه داریم از اوست
پنجاه سال عبادت کردید...
باید به اندازه توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم
خون شهیدان ما را وسیله برای رسیدن خودشان به قدرت قرار می‌دهند
دولتمردان بیدار بشوند!
باید استقامت داشته باشید
شهید نظر می‌کند به‌ وجه الله
مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم
بیشتر