فیلم

ائمه جمعه

فریضه است برای همه ما حفظ حیثیت این جمهوری اسلامی
تذکری مهم به روحانیون و ائمه جمعه
به کارهای خودتان ادامه دهید
همه اعتراض کنید
تبیین سیاست اسلامی وظیفه ائمه جمعه جهان اسلام
باید با تبلیغات، مسلمین را در صحنه نبرد بیاورند
اگر نصفشان فریاد بزنند آمریکا می رود
از خداوند تعالی نصرت مسلمین را در سراسر جهان طلب می‌کنم
ائمه جمعه به امور رسیدگی کنند
بیشتر