فیلم

ماه رمضان

سرکشی نفس
ورود به محضر الهی
او میزبان بزرگ و ما میهمانان هیچ
ما مهمانهای خوبی نیستیم برای خدا
عدم تزکیه منشا ظلم پذیری
حکومتهای تزکیه نشده مانع وحدت ممالک اسلامی
دعوت شده‌اید به مهمانی خدا
آمادگی برای ضیافه الله
صراط مستقیم
بیشتر