فیلم

قاضی

هیچ قانونی بر خلاف شرع، قانون نیست
قضاوت یک واجب کفایی است
افشای اسرار مردم جایز نیست
آن روز است که باید فاتحه را بخوانیم
مسئولیت قضیه قضا از همه مسئولیتها بالاتر است
قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است
نیاز جمهوری اسلامی به قضات اسلامی
ورود علمای اسلام به امر قضا
کمک کردن به امر شرعی تکلیف آقایان است
بیشتر