۴۲/۰۳/۱۳ » سخنرانى سخنرانى در جمع روحانيون و اهالى قم (شاه و اسرائيل، اساس گرفتاريهاى ملت)
20:16
۴۲/۰۲/۱۲ » سخنرانى در جمع روحانيون قم (ارزيابى قيام ملت)
31:58
بیانات صوتی امام خمینی سال 1343