۵۶/۱۱/۲۹ » سخنرانى در جمع روحانيون درباره جنايات شاه و مدعيان حقوق بشر
45:29
۵۶/۱۰/۰۱ » سخنرانى در جمع روحانيون و طلاب درباره جنايات رژيم پهلوى‌
45:29
۵۶/۰۸/۱۰ » سخنرانى در جمع روحانيون درباره قدرت روحانيت و خدمات علماى شيعه‌
45:29
۵۶/۰۷/۰۶ » سخنرانى : هشدار به روحانيون حوزه نجف نسبت به برداشتهاى غلط از احكام اسلام‌
45:29
بیانات صوتی امام خمینی سال 1357