پادکست اقتصاد مقاومتی | فقط به انشاالله و بسم الله اکتفا نکنید باید عمل بکنید
پاسخی بر یک ادعا
جوانها به ملکوت نزدیک‌ترند
کلیپ صوتی/ بازخوانی اصول مکتب امام  توسط رهبرمعظم انقلاب، شماره 3
تولید سایت امام/ بازخوانی اصول مکتب امام  توسط رهبرمعظم انقلاب2
تولید سایت امام/ بازخوانی اصول مکتب امام  توسط رهبرمعظم انقلاب1
کلیپ های صوتی تولید شده درباره امام خمینی سال 1395 صفحه 2