یادداشت

سربازان اسلام

امروز هم که شما عزیزان با اراده مصمم دفاع از حق خودتان و دفاع از کشور خودتان و دفاع از اسلام عزیز می‌کنید، همان اجر را دارید که لشکرهای صدر اسلام در احُد و خندق و سایر جبهه‌ها داشتند.

06 تیر 1360سربازان اسلام؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: