یادداشت

کمونیست آمریکایی

کمونیست به آن معنایی که خودشان ادّعا می‌کنند که ما طرفدار ضعفا و مستضعفین هستیم، نه اصلًا اینها آن نیستند. اینها طرفدار سرمایه دارها و طرفدار قلدرها هستند، و می‌خواهند ما محتاج به آنها باشیم.

17 تیر 1358کمونیست آمریکایی؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: