یادداشت

ایران مستقل

باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به امریکا و شوروی و انگلستان- این جهانخواران بین المللی- استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی خویش را به دست گیرد و روی پای خود بایستد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه کنند.

18 تیر 1358ایران مستقل؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: