یادداشت

پیروزی تاریخی حق بر باطل

محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است.

۱۴ آذر ۱۳۵۷پیروزی تاریخی حق بر باطل؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: