یادداشت

جاسوس‌خانه

با اسم سفارتخانه یک محلی را درست کردند برای جاسوسی و توطئه در منطقه نه توطئه تنها برای ایران. اینها هم که دیدند در آنجا هستند، آنها هم جاسوس هستند، اصلًا مامور سیاسی، ما در ایران برایمان ثابت نیست که یک مامور سیاسی امریکا داشته باشد.

۲۸ آذر ۱۳۵۸جاسوس‌خانه؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: