یادداشت

محاکمه جاسوسان

این گرفتن یک دسته جاسوس است که این جاسوسها به حسب قواعد باید بازرسی و محاکمه شوند. و باید بر حسب قوانین ما با آنها عمل بشود.

۲۸ آبان ۱۳۵۸محاکمه جاسوسان؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: