یادداشت

حزب باد

آنهایی که به مسائل سیاسی توجه داشتند کاری به دیانت نداشتند، مسائل سیاسی آن هم به نرخ روز. آن روزی که بیرق امریکا بالا باشد برای او صحبت می‌کند. آن روزی که بیرق- فرض کنید- انگلستان بلند بشود برای او صحبت می‌کند. آن روز هم که بیرق اسلام باشد برای او صحبت می‌کند. اینها یک مبنایی ندارد بسیاریشان. این طوری هستند. یک مبنایی ندارد روی آن مبنا یک کاری بکند.
03 دی 1358حزب باد؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: