عکس

آمریکا

ممکن است فرزندان انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستند.

همیشه این گونه نیست که #هواپیماهای_مسافربری ما توسط ناوهای جنگی شما[آمریکا] سرنگون شود؛ که ممکن است #فرزندان_انقلاب ناوهای جنگی شما را به #قعر_آبهای_خلیج_فارس بفرستند.
29 تیر 1367

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم