بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانسید احمد خمینیحسن عارفیبیمارستان قلب شهید رجایی دریافت عکس