بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانابوالحسن بنی صدربیمارستان قلب شهید رجایی دریافت عکس