فوت امام

فوت امامFoutemam

مکان:

تاریخ:

علی اکبر ناطق نوریامام خمینیرحلت امام خمینیتشییع جنازه امام خمینیچهارده خرداد 1368 دریافت عکس