فوت امام

فوت امامFoutemam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیعلی اکبر ناطق نوریرحلت امام خمینیتشییع جنازه امام خمینیچهارده خرداد 1368 دریافت عکس