فوت امام

فوت امامFoutemam

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیامام خمینیرحلت امام خمینیتشییع جنازه امام خمینیچهارده خرداد 1368 دریافت عکس