پاسخ به تحریف امام توسط BBC

اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم. وصیتنامه سیاسی- الهی

دریافت طرح
اشتراک پاسخ به تحریف امام توسط BBC
کلیدواژه:
تحریف اماموصیت نامه