او برای اسلام به منزله ابوذر بود

آقای طالقانی یک عمر در جهاد و روشنگری و ارشاد گذراند. و هیچ گاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت. من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان عزیز و پر ارج خودم را یکی پس از دیگری از دست بدهم. او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود؛ زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود؛ بُرنده بود و کوبنده. ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

لقد قضی السید طالقانی عمره فی الجهاد و الإرشاد و الهدایه، دون ان یوهن او یضعف فی جهاده العظیم هذا. لم اکن اتصور ان اعیش و افقد اصدقائی الاعزاء و العظماء الواحد تلو الآخر. لقد کان کابی ذر بالنسبه للإسلام، و کان لسانه المبین کسیف مالک الاشتر، قاطعاً و قاصماً. ۱۸ شوال ۱۳۹۹

Mr. Taleqani spent a whole life engaged in jihad, enlightenment and guidance. and at no point did he slacken and become indifferent in his great and sacred struggle. I did not expect to stay alive and lose my beloved and honorable friends one after the other. He was for Islam in the rank of Hadrat Abou Dharr; his eloquent speech was cutting and hard-hitting like the sword of Malik al-Ashtar. 10 September 1979

دریافت طرح
اشتراک او برای اسلام به منزله ابوذر بود
کلیدواژه:
سید محمود طالقانی