او برای اسلام به منزله ابوذر بوداو برای اسلام به منزله ابوذر بود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی