مغز متفکر ملت

قشر روحانی و قشر دانشگاهی، اینها مغز متفکر یک ملت هستند. 23 خرداد 1360

فإن فئه علماء الدین وفئه الجامعیین هما العقل المفکر لشعب. ۱۰ شعبان ۱۴۰۱

Universities and the seminaries are the think-tanks of a nation. 13 June 1981

دریافت طرح
اشتراک مغز متفکر ملت
کلیدواژه:
حوزه و دانشگاه