انجمن اسلامی

انجمن های اسلامی این اسمی که روی خودشان گذاشتن تکلیف می‌آورد برای آنها. یک روز سوال می‌شود که شما، انجمن اسلامی اسم خودتان را گذاشتید، لکن به اسلام تعهد نداشتید. چرا انحراف در این انجمنهای اسلامی بوده است. ۱۱ فروردین ۱۳۶۰

الاتحادات الإسلامیه فإن الاسم الذی اختاروه لها یفرض علیهم واجبات. سوف تسالون فی یوم من الایام. انکم اخترتم اسم الاتحاد الإسلامی ولم یکن لدیکم التزام بالإسلام. لماذا لم تکن إسلامیا؟. ولماذا کان هناک انحراف فی هذه الاتحادات الإسلامیه. ۲۴ جمادی الاول ۱۴۰۱

The name that these associations have chosen for themselves makes them responsible. One day you will be questioned for it. And you may be told that in spite of calling your associations "Islamic" you were not committed to Islam. You will be questioned why there was deviation in these Islamic associations. 31 March 1981

دریافت طرح
اشتراک انجمن اسلامی
کلیدواژه:
انجمن‌های اسلامی