چشم امید به خلایق

چشم امید ما به خلایق بیشتر است از خالق، و حاجات خود را از مخلوق ضعیف می‌خواهیم. دائما در پی جلب قلوب مردم هستیم، با آن‌که مقلب القلوب را حق می‌دانیم.

دریافت طرح
اشتراک چشم امید به خلایق
کلیدواژه:
اخلاقاصلاح نفس