از دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هااز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هاخانواده، مبنای جامعه ماستخانواده، مبنای جامعه ماستفرصت تهذیبفرصت تهذیببخوان و پرواز کنبخوان و پرواز کنخنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)نماز پشتوانه ملت استنماز پشتوانه ملت استنمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاوریدنمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاوریدنماز بالاترین ذکر خداستنماز بالاترین ذکر خداستنماز کارخانه انسان‌سازی استنماز کارخانه انسان‌سازی است اخلاق صفحه 2