ما همه به اصلاح، محتاجیمما همه به اصلاح، محتاجیماگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... ماه رمضان به منزله یک ساعتماه رمضان به منزله یک ساعتاز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییماز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییمامیدوارم در این سال نو اخلاق نو بشود، اعمال نو بشودامیدوارم در این سال نو اخلاق نو بشود، اعمال نو بشودتوصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...هر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنیدهر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنیدخلاف ما برای امام زمان(ع) سرشکستگی داردخلاف ما برای امام زمان(ع) سرشکستگی داردحب نفس، راس همه خطاهاحب نفس، راس همه خطاها اخلاق صفحه 2