حُبُّ الدُنیا رَاسُ کلِّ خطیئهحُبُّ الدُنیا رَاسُ کلِّ خطیئهحب نفس را بیرون کنیدحب نفس را بیرون کنیدرضایت الهیرضایت الهیاگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدانتقاد بجا و سازندهانتقاد بجا و سازندهتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرتاثیر معاشرتتاثیر معاشرتدعاهای معصومیندعاهای معصومینچشم امید به خلایقچشم امید به خلایق اخلاق صفحه 2