دعاهای معصومیندعاهای معصومینچشم امید به خلایقچشم امید به خلایقدر صراط مستقیم حرکت کندر صراط مستقیم حرکت کنعالم محضر خداستعالم محضر خداستببینید چه عیبی داریدببینید چه عیبی داریدما همه به اصلاح، محتاجیمما همه به اصلاح، محتاجیماگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... ماه رمضان به منزله یک ساعتماه رمضان به منزله یک ساعتاز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییماز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییم اخلاق صفحه 2