اگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدانتقاد بجا و سازندهانتقاد بجا و سازندهتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرتاثیر معاشرتتاثیر معاشرتدعاهای معصومیندعاهای معصومینچشم امید به خلایقچشم امید به خلایقدر صراط مستقیم حرکت کندر صراط مستقیم حرکت کنعالم محضر خداستعالم محضر خداستببینید چه عیبی داریدببینید چه عیبی دارید اخلاق صفحه 2