ماه همه به اصلاح، محتاجیمماه همه به اصلاح، محتاجیماگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... ماه رمضان به منزله یک ساعتماه رمضان به منزله یک ساعتاز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییماز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییمامیدوارم در این سال نو اخلاق نو بشود، اعمال نو بشودامیدوارم در این سال نو اخلاق نو بشود، اعمال نو بشودتوصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...هر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنیدهر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنیدهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنیدهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی