امیدوارم در این سال نو اخلاق نو بشود، اعمال نو بشودامیدوارم در این سال نو اخلاق نو بشود، اعمال نو بشودتوصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...هر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنیدهر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنیدهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنیدهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی