راه مخالف جبهه ملی

این جانب نمی‌توانم از جبهه‌ایها [جبهه ملی] و نه از بزرگشان [محمد مصدق] اسمی ببرم و ترویجی بکنم؛ راه آنها با ما مختلف است. ۲۰ مرداد ۱۳۵۷

لا استطیع ان اذکر اعضاء الجبهه و لا کبیرهم(#محمد_مصدق) بالاسم و الدعایه لهم، ذلک ان نهجهم یتعارض مع نهجنا. ۶ رمضان ۱۳۹۸

I cannot mention the National Front people or their elders (dr #Mosaddegh) by name, as I cannot give them publicity; our paths are divergent. August 11, 1978

دریافت طرح
اشتراک راه مخالف جبهه ملی
کلیدواژه:
محمد مصدقجبهه ملی