مدرنیزه کردن مملکت وانقلاب آمریکایی شاه مدرنیزه کردن مملکت وانقلاب آمریکایی شاه به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفتبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی