راه امام بزرگوار

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر ملّت ایران بخواهد به هدفهای بزرگ خود برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه_امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیّت امام را تحریف کنند، که تحریف شخصیّت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایران است. ۱۴ خرداد ۱۳۹۴

Ayatollah Khamenei: If the people of Iran want to reach these goals and continue this path, they should gain a correct understanding of our magnanimous Imam's (r.a.) path and principles and they should not allow the personality of Imam (r.a.) to be distorted. Distorting his personality is distorting his path and changing the straight path of the people of Iran. June 4, 2015

دریافت طرح
اشتراک راه امام بزرگوار
کلیدواژه:
سید علی خامنه‌ایتحریف امامآرمان های امام