پلیس امام زمان

شما پلیسها الآن پلیس امام زمان(عج) هستید و باید به وظایف اسلامی عمل بکنید. با مردم مثل سابق عمل نشود؛ الآن مثل سابق نیست. الآن کشور، کشورِ اسلامی است و عادات و رسوم، عادات و رسومی اسلامی باید باشد. کشوری است که باید حکومت در خدمت مردم باشد؛ پلیس در خدمت مردم باشد؛ تحمیل بر مردم نباشد. ۹ فروردین ۱۳۵۸

انتم الآن ایها الشرطه تمثلون شرطه امام الزمان(عج) وینبغی بکم العمل بوظائفکم الاسلامیه، فلا تتعاملوا مع الناس کالسابق. البلد الآن بلد الاسلام والعادات والتقالید یجب ان تکون عادات وتقالید اسلامیه. شرطتها فی خدمه الشعب، لیس فیها ما هو مفروض علی الناس.۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹

You, the police force, are now the police of Imam of the Time and hence must perform your Islamic responsibilities. Do not treat people as you would in the previous regime. The country is an Islamic one, all customs and rituals must be Islamic. The police must be at the people's service and should not be an imposed one. March 19, 1979

دریافت طرح
اشتراک پلیس امام زمان
کلیدواژه:
نیروهای مسلحارزشهای اسلامیقوای انتظامی