بنیه دفاعی، همیشه در اوجبنیه دفاعی، همیشه در اوج عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی