مجنون کن و خاطر پریشانم ده

یا رب، نظری ز پاکبازانم ده
لطفی کن و ره به دلنوازانم ده

از مدرسه و خانقهم بازرهان
مجنون کن و خاطر پریشانم ده

دریافت طرح
اشتراک مجنون کن و خاطر پریشانم ده
کلیدواژه:
شعر