وصل جانانوصل جانانهجر روی توهجر روی تونوبهار استنوبهار استاز دانش و عقل یار را نتوان یافتاز دانش و عقل یار را نتوان یافتسرمستسرمستبه تار موی تو اسیربه تار موی تو اسیرمطرب عشقمطرب عشقباید اندر این طریقت پای و سر چوگان شویباید اندر این طریقت پای و سر چوگان شویمجنون کن و خاطر پریشانم دهمجنون کن و خاطر پریشانم ده شعر صفحه 2