بهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهابهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهاشعر/ این عید سعید عید اسعد باشد/ 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران مبارکشعر/ این عید سعید عید اسعد باشد/ 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران مبارکسروده ای از امام خمینی(ره) / این عید سعید عید اسعد باشدسروده ای از امام خمینی(ره) / این عید سعید عید اسعد باشدبهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبه سوی قبله عاشق نماز باید کرد...به سوی قبله عاشق نماز باید کرد...بوسه زد باد بهاری، به لب سبزه به ناز ...بوسه زد باد بهاری، به لب سبزه به ناز ...دکه زهد ببندید در این فصل طرب...دکه زهد ببندید در این فصل طرب...ای که بی نور جمالت نیست عالم را فروغی...ای که بی نور جمالت نیست عالم را فروغی...شعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند...شعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند... شعر صفحه 2