آتش عشق...آتش عشق...غم مخور...غم مخور...بلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریببلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریب‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودیک جان نداد در رَه او صدهزار دادیک جان نداد در رَه او صدهزار دادعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیسترخسار ماه تو ...رخسار ماه تو ...بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏سفر عشقسفر عشق شعر صفحه 2