حاصل عمرحاصل عمربا عشق رخ‌اتبا عشق رخ‌اتکعبه دلکعبه دلغم دوری رویشغم دوری رویشبهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهابهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهاشعر/ این عید سعید عید اسعد باشد/ 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران مبارکشعر/ این عید سعید عید اسعد باشد/ 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران مبارکسروده ای از امام خمینی(ره) / این عید سعید عید اسعد باشدسروده ای از امام خمینی(ره) / این عید سعید عید اسعد باشدبهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبه سوی قبله عاشق نماز باید کرد...به سوی قبله عاشق نماز باید کرد... شعر صفحه 2