از دانش و عقل یار را نتوان یافتاز دانش و عقل یار را نتوان یافتسرمستسرمستبه تار موی تو اسیربه تار موی تو اسیرباید اندر این طریقت پای و سر چوگان شویباید اندر این طریقت پای و سر چوگان شویمجنون کن و خاطر پریشانم دهمجنون کن و خاطر پریشانم دهصف بیارایید رندان رهبر دل آمدهصف بیارایید رندان رهبر دل آمدهدر میخانهدر میخانهمست و سرگشتهمست و سرگشتهمن به خال لبت ای دوست گرفتار شدممن به خال لبت ای دوست گرفتار شدم شعر صفحه 2