باید اندر این طریقت پای و سر چوگان شوی

باید از آفاق و انفس بگذری تا جان شوی
و آنگه از جان بگذری تا درخور جانان شوی

طره‌ی گیسوی او، در کف نیاید رایگان
باید اندر این طریقت پای و سر چوگان شوی

دریافت طرح
اشتراک باید اندر این طریقت پای و سر چوگان شوی
کلیدواژه:
شعر