نتیجه غیبت

کسی که غیبت می‌کند، در روایات هست که زبانش به اندازه بین مکه و مدینه ظاهراً هست، دراز می‌شود و مردم در روز حشر از روی این زبان عبور می‌کنند. این نتیجه غیبت است. ۵ دی ۱۳۶۱

تشیر بعض الاحادیث المتوافره لدینا الی الشخص الذی یغتاب فتصف لسانه بانه یمتد ما بین مکه والمدینه، وان الناس یوم الحشر یعبرون من فوق هذا اللسان. هذه عاقبه الغیبه. ۱۰ ربیع الاول ۱۴۰۳

It has also been mentioned in our narratives that the tongue of a person, which slanders lengthens to the distance between Mecca and Median apparently and on the Day of Resurrection walk across this tongue. This is the result of slandering. December 26, 1982

دریافت طرح
اشتراک نتیجه غیبت
کلیدواژه:
اخلاقگناه