به تار موی تو اسیر

ای جان جهان به تار موی تو اسیر
گر بسته‌ی موی تو نباشم چه کنم؟

دریافت طرح
اشتراک به تار موی تو اسیر
کلیدواژه:
شعر