سرمست

همه در عید به صحرا و گلستان بروند
منِ سرمست ز میخانه کنم رو به خدا

دریافت طرح
اشتراک سرمست
کلیدواژه:
شعر