از دانش و عقل یار را نتوان یافت

ای پیر بیا به حق من پیری کن
حالم ده و دیوانه زنجیری کن

از دانش و عقل یار را نتوان یافت
از جهل در این راه مددگیری کن

دریافت طرح
اشتراک از دانش و عقل یار را نتوان یافت
کلیدواژه:
شعر