همه نشانی از اوست

حجاب طبع و طبیعت را پاره کن که تو از جهان قدس و طهارتی و از جایگاه نور و کرامت، و چون حجاب‌های ظلمانی را پاره کردی ظهور حق را در همه اشیا و احاطه‌اش را بر آنها خواهی دید، و مشاهده خواهی نمود که آنها همه نشانه‌های اویند و دلیل‌های روشن او که با کمالاتشان بر کمال آفریننده و ایجاد کننده خود دلالت دارند.

شرح دعای سحر، صفحه ۱۹۶

دریافت طرح
اشتراک همه نشانی از اوست
کلیدواژه:
عرفانشرح دعای سحر