با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .صحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد استصحیفه سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی