شب یلدای عشقشب یلدای عشقکتاب | زمانی برای خداکتاب | زمانی برای خدااهتمام به دعااهتمام به دعاشب یلدای زندگیشب یلدای زندگیوصل جانانوصل جانانهمه نشانی از اوستهمه نشانی از اوستبخوان و پرواز کنبخوان و پرواز کناللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهاآماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟ عرفان صفحه 2