عبد صالح خداعبد صالح خداروز لقاء اهل معرفتروز لقاء اهل معرفتبندگان ضعیفبندگان ضعیفبه دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودشتو همان درّ گرانبهاییتو همان درّ گرانبهاییهمچو ریسمانهمچو ریسمانشهدای حوزه و روحانیتشهدای حوزه و روحانیتتقویت روحی در ادعیهتقویت روحی در ادعیهکتابی از طرف محبوبکتابی از طرف محبوب عرفان صفحه 2