عید نوروز مبارک به غنی و درویش

عید نوروز مبارک به غنی و درویش
یار دلدار ز بتخانه دری را بگشا

دریافت طرح
اشتراک عید نوروز مبارک به غنی و درویش
کلیدواژه:
شعرنوروز