مطرب عشق

دست‌افشان به سر کوی نگار آمده‌ام
پای‌کوبان ز پی نغمه‌ی تار آمده‌ام

باده از دست لطیف تو در این فصل بهار
جان فزاید که در این فصل بهار آمده‌ام

مطرب عشق کجا رفته در این فصل طرب
که به عشق و طربش باده‌گسار آمده‌ام

دریافت طرح
اشتراک مطرب عشق
کلیدواژه:
شعرنوروز