پابوس شه طوس

من پشه‌ام از لطف تو طاووس شوم
یک قطره‌ام از یم تو قاموس شوم

گر لطف کنی پر بگشایم چو ملک
آماده‌ی پابوس شه طوس شوم

دریافت طرح
اشتراک پابوس شه طوس
کلیدواژه:
شعر