حجاب عارف

آن کس که به زعم خویش عارف باشد | غواص به دریای معارف باشد

روزی اگر از حجاب آزاد شود | بیند که به آرای خویش واقف باشد

دریافت طرح
اشتراک حجاب عارف
کلیدواژه:
شعر