حجاب در پس حجاب

از درس و بحث مدرسه‌ام حاصلی نشد
کی می‌توان رسید به دریا از این سراب؟

هرچه فراگرفتم و هرچه ورق زدم
چیزی نبود غیر حجابی پس از حجاب

دریافت طرح
اشتراک حجاب در پس حجاب
کلیدواژه:
شعر